พรหมแก้ว สุดารัตน์, สังข์ทอง เอกรินทร์, เกิดทิพย์ ชวลิต, และ เชิงเชาว์ ชิดชนก. 2020. “การบริหารจัดการสะเต็มศึกษาของโรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษา: กรณีศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาในประเทศไทย”. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 31 (3). Pattani, Thailand:199-212. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/edupsu/article/view/239588.