หนูชู ปรีดา, ทองเอม อัญชลี, และ โกมารทัต สมพร. 2021. “การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาไทยเพื่อสร้างเสริมการคิดวิเคราะห์และการรู้เท่าทันสื่อ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น”. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 32 (2). Pattani, Thailand:24-38. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/edupsu/article/view/238245.