พัวพัน นันทวัน, และ กิจเกื้อกูล สิรินภา. 2021. “แนวทางการใช้ความรู้เนื้อหาผนวกวิธีสอนในการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูวิทยาศาสตร์”. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 32 (3). Pattani, Thailand:17-26. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/edupsu/article/view/237652.