สะลิมิง กุลธิดา, และ เกิดทิพย์ ชวลิต. 2020. “การใช้อำนาจของผู้บริหารสตรีที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการ ตามทัศนะของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดยะลา”. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 30 (3). Pattani, Thailand:171-83. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/edupsu/article/view/233889.