สังขพันธ์ เจตน์สฤษฎิ์, บุญปราการ เก็ตถวา, เชิงเชาว์ ชิดชนก, จันทวงศ์ อภิรักษ์, และ ลิ้มโยธิน ปกรณ์. 2020. “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเสี่ยงใช้สารเสพติดของเยาวชนไทยในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา”. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 31 (3). Pattani, Thailand:88-103. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/edupsu/article/view/231268.