สำเภาแก้ว ฉัตรวดี, และ เกิดทิพย์ ชวลิต. 2019. “ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การและความสุข ในสถานศึกษาตามทัศนะของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปัตตานี”. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 30 (2). Pattani, Thailand:177-85. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/edupsu/article/view/214086.