รุ่งวรพงศ์ ปิยวรรณ. 2019. “ระบบพี่เลี้ยงทางไกลสำหรับนักศึกษาภายใต้หลักสูตรโมบิลิตี้ : กรณีศึกษาหลักสูตรโมบิลิตี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง”. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 30 (2). Pattani, Thailand:136-50. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/edupsu/article/view/214049.