ดวงศรี พัชรินทร์, และ ธนานิธิกุลโรจน์ ฐรัณภรณ์. 2019. “การพัฒนาทักษะการสะท้อนคิดในการสอนภาษาอังกฤษ ด้วยกระบวนการชี้แนะทางปัญญา: กรณีศึกษานักศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย”. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 30 (2). Pattani, Thailand:97-111. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/edupsu/article/view/214041.