ศิริมุสิกะ กาญจนา, และ ชิณศรี ศิริขวัญ. 2019. “การจัดการเรียนรู้ภัยพิบัติ : อุทกภัยในภาคใต้”. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 30 (2). Pattani, Thailand:14-27. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/edupsu/article/view/214017.