มามะ โนรอายดา, เนียมเทศ วุฒิชัย, และ สังข์ทอง เอกรินทร์. 2019. “การดาเนินงานตามกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรม ในโครงการกองทุนการศึกษารุ่นท่ี 3 (ภาคใต้)”. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 29 (3). Pattani, Thailand:138-48. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/edupsu/article/view/184295.