ทิศวงศ์ จิราภา, และ เกิดทิพย์ ชวลิต. 2019. “ภาวะผู้นำทางวิชาการ ที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการเรียนรวมของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี”. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 29 (3). Pattani, Thailand:114-24. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/edupsu/article/view/181559.