อุ้มชูวัฒนา ย.; ซนีเย็ง ร. ระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับรายวิชา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, Pattani, Thailand, v. 32, n. 3, p. 187–199, 2021. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/edupsu/article/view/253935. Acesso em: 6 ก.ค. 2022.