วศินยานุวัฒน์ ธ.; วณิชชานนท์ อ. . นวัตกรรมเลียนแบบธรรมชาติ: อีกทางเลือกของสะเต็มศึกษาในชีววิทยา. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, Pattani, Thailand, v. 33, n. 1, p. 1–11, 2022. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/edupsu/article/view/247543. Acesso em: 1 ธ.ค. 2022.