กรัณย์ธัญเจริญ ศ.; เกษมสุขพิพัฒน์ ว. . .; จันทรา ช. . ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ยุทธวิธีที่หลากหลายร่วมกับการใช้คำถามที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, Pattani, Thailand, v. 33, n. 1, p. 223–236, 2022. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/edupsu/article/view/244672. Acesso em: 5 ธ.ค. 2022.