จิตสุภา จ.; เอี่ยมเสน ส.; ปิ่นจินดา พ.; กี่สุขพันธ์ เ. . แนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์เพื่อความสุขในการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับมหาวิทยาลัย. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, Pattani, Thailand, v. 32, n. 3, p. 1–16, 2021. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/edupsu/article/view/244076. Acesso em: 6 ก.ค. 2022.