เทพยากุล ฤ. องค์ประกอบสมรรถนะทางวัฒนธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา . วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, Pattani, Thailand, v. 33, n. 1, p. 197–211, 2022. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/edupsu/article/view/243778. Acesso em: 4 ธ.ค. 2022.