พินลา ว. .; พินลา ว. ผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธวิธี ในรายวิชาสัจธรรมนำชีวิตสำหรับครู เพื่อการพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีมสำหรับนิสิตปริญญาตรี . วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, Pattani, Thailand, v. 33, n. 1, p. 184–196, 2022. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/edupsu/article/view/243696. Acesso em: 1 ธ.ค. 2022.