นันทะศรี ว.; ชัยชมชื่น ส. . การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานเป็นฐานร่วมกับการสร้างคลังความคิดเชิงบวก เพื่อส่งเสริมกรอบความคิดแบบเติบโต ในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบดิจิทัล. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, Pattani, Thailand, v. 33, n. 1, p. 140–155, 2022. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/edupsu/article/view/243650. Acesso em: 29 พ.ย. 2022.