แก้วแก้วปาน ว. การศึกษาการจัดบริการแนะแนวเพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, Pattani, Thailand, v. 33, n. 1, p. 111–125, 2022. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/edupsu/article/view/243505. Acesso em: 9 ธ.ค. 2022.