บุญประเวศ ศ. การพัฒนาทักษะการสื่อสารของนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยใช้เกมเป็นฐานร่วมกับแอปพลิเคชัน Google Classroom เพื่อให้ผลสะท้อนกลับ. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, Pattani, Thailand, v. 33, n. 1, p. 80–93, 2022. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/edupsu/article/view/243394. Acesso em: 5 ธ.ค. 2022.