มงคลดาว อ.; รัตนอุบล อ. . แนวทางการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ระหว่างวัยของปราชญ์ชุมชน เยาวชน และผู้สูงอายุ: กรณีศึกษาชุมชนผ้าไหมและผ้าฝ้ายทอมือ. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, Pattani, Thailand, v. 33, n. 1, p. 65–79, 2022. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/edupsu/article/view/243384. Acesso em: 29 พ.ย. 2022.