แลฮะ ม.; เลาหวิริยานนท์ ช. . ปัญหาในการฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของผู้เรียนที่มีความสามารถทางภาษาสูงและผู้เรียนที่ด้อยความสามารถทางภาษา. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, Pattani, Thailand, v. 33, n. 1, p. 45–64, 2022. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/edupsu/article/view/243352. Acesso em: 1 ธ.ค. 2022.