สหะวิริยะ ก.; กั้งแฮ ษ. . ศึกษาวิเคราะห์ลักษณะการนำเสนอไวยากรณ์ที่ปรากฏในหนังสือเรียนภาษาเกาหลีขั้นพื้นฐาน สำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, Pattani, Thailand, v. 33, n. 1, p. 26–44, 2022. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/edupsu/article/view/243330. Acesso em: 1 ธ.ค. 2022.