เกิดทิพย์ ช.; ใบหมัด ส. ค่านิยมการส่งเสริมการปฏิบัติงานของครูที่มีความหลากหลายกลุ่มวัยในวัฒนธรรมองค์การของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, Pattani, Thailand, v. 32, n. 2, p. 158–174, 2021. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/edupsu/article/view/242202. Acesso em: 3 ต.ค. 2022.