ฉัตรมณีรุ่งเจริญ ศ. .; เปียกบุตร ป. การพัฒนาทักษะการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง การแบ่งชั้นบรรยากาศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, Pattani, Thailand, v. 32, n. 3, p. 147–161, 2021. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/edupsu/article/view/240554. Acesso em: 6 ก.ค. 2022.