งามมงคลวงศ์ ส.; พุ่มเฉลิม ส. . การพัฒนาหลักสูตรออนไลน์สำหรับการอบรมผู้ประเมินภายนอก ในการประเมินคุณภาพแบบการตัดสินโดยผู้เชี่ยวชาญ. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, Pattani, Thailand, v. 32, n. 3, p. 129–146, 2021. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/edupsu/article/view/240529. Acesso em: 6 ก.ค. 2022.