หะยีหามะ ส.; วงศ์แดง ม. .; ล่านุ้ย ก. . การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อจับใจความสำคัญของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, Pattani, Thailand, v. 32, n. 3, p. 175–186, 2021. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/edupsu/article/view/240471. Acesso em: 6 ก.ค. 2022.