สายฟ้า ย. ทิศทางการผลิตครูประถมศึกษาของประเทศไทยที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ครูกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคดิจิทัล. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, Pattani, Thailand, v. 32, n. 3, p. 71–85, 2021. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/edupsu/article/view/240442. Acesso em: 6 ก.ค. 2022.