ทองศรี ป.; ล่าหับ ร. . ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาในหลักสูตรอนุปริญญา สาขาการศึกษาปฐมวัยของวิทยาลัยชุมชนสงขลา. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, Pattani, Thailand, v. 32, n. 3, p. 162–174, 2021. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/edupsu/article/view/240276. Acesso em: 6 ก.ค. 2022.