เจริญสุข ส.; ตันติหาชัย ก. . การใช้กลยุทธ์การสื่อสารภาษาอังกฤษของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในช่วงระยะเวลาการฝึกงาน. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, Pattani, Thailand, v. 32, n. 3, p. 86–102, 2021. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/edupsu/article/view/240239. Acesso em: 5 ก.ค. 2022.