สุนทรกลัมพ์ ภ. .; ชำนาญณรงค์ ช.; จันทร์เกษร อ. การเปรียบเทียบผลการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยใช้วิธีการสอนแบบ 4MAT กับวิธีการสอนแบบปกติ. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, Pattani, Thailand, v. 32, n. 3, p. 59–70, 2021. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/edupsu/article/view/240195. Acesso em: 6 ก.ค. 2022.