บุณยรัตพันธุ์ พ. .; พานิชย์ผลินไชย เ. .; สุกใส พ. .; กวยเงิน บ.; โกมลกิตติ์ เ. . รูปแบบการให้คำปรึกษาช่วยเหลือดูแลนักศึกษาที่จะได้รับทุนของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ในระดับปริญญาตรี. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, Pattani, Thailand, v. 32, n. 3, p. 27–42, 2021. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/edupsu/article/view/240059. Acesso em: 6 ก.ค. 2022.