โกมารทัต ส. รูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเพื่อสร้างบัณฑิต 4.0. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, Pattani, Thailand, v. 32, n. 2, p. 83–93, 2021. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/edupsu/article/view/240007. Acesso em: 4 ก.พ. 2023.