พรหมแก้ว ส.; สังข์ทอง เ.; เกิดทิพย์ ช.; เชิงเชาว์ ช. . การบริหารจัดการสะเต็มศึกษาของโรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษา: กรณีศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาในประเทศไทย. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, Pattani, Thailand, v. 31, n. 3, p. 199–212, 2020. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/edupsu/article/view/239588. Acesso em: 6 ธ.ค. 2022.