หนูชู ป.; ทองเอม อ.; โกมารทัต ส. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาไทยเพื่อสร้างเสริมการคิดวิเคราะห์และการรู้เท่าทันสื่อ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, Pattani, Thailand, v. 32, n. 2, p. 24–38, 2021. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/edupsu/article/view/238245. Acesso em: 4 ธ.ค. 2022.