พัวพัน น.; กิจเกื้อกูล ส. แนวทางการใช้ความรู้เนื้อหาผนวกวิธีสอนในการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูวิทยาศาสตร์. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, Pattani, Thailand, v. 32, n. 3, p. 17–26, 2021. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/edupsu/article/view/237652. Acesso em: 6 ก.ค. 2022.