สะลิมิง ก.; เกิดทิพย์ ช. การใช้อำนาจของผู้บริหารสตรีที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการ ตามทัศนะของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดยะลา. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, Pattani, Thailand, v. 30, n. 3, p. 171–183, 2020. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/edupsu/article/view/233889. Acesso em: 1 ธ.ค. 2022.