สังขพันธ์ เ. .; บุญปราการ เ. .; เชิงเชาว์ ช. .; จันทวงศ์ อ.; ลิ้มโยธิน ป. . ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเสี่ยงใช้สารเสพติดของเยาวชนไทยในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, Pattani, Thailand, v. 31, n. 3, p. 88–103, 2020. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/edupsu/article/view/231268. Acesso em: 4 ก.พ. 2023.