สังขพันธ์เ.; บุญปราการเ.; เชิงเชาว์ช.; จันทวงศ์อ.; ลิ้มโยธินป. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเสี่ยงใช้สารเสพติดของเยาวชนไทยในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, v. 31, n. 3, p. 88-103, 31 ธ.ค. 2020.