สำเภาแก้ว ฉ.; เกิดทิพย์ ช. ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การและความสุข ในสถานศึกษาตามทัศนะของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปัตตานี. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, Pattani, Thailand, v. 30, n. 2, p. 177–185, 2019. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/edupsu/article/view/214086. Acesso em: 4 ก.พ. 2023.