รุ่งวรพงศ์ ป. ระบบพี่เลี้ยงทางไกลสำหรับนักศึกษาภายใต้หลักสูตรโมบิลิตี้ : กรณีศึกษาหลักสูตรโมบิลิตี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, Pattani, Thailand, v. 30, n. 2, p. 136–150, 2019. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/edupsu/article/view/214049. Acesso em: 2 ต.ค. 2022.