ดวงศรี พ.; ธนานิธิกุลโรจน์ ฐ. การพัฒนาทักษะการสะท้อนคิดในการสอนภาษาอังกฤษ ด้วยกระบวนการชี้แนะทางปัญญา: กรณีศึกษานักศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, Pattani, Thailand, v. 30, n. 2, p. 97–111, 2019. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/edupsu/article/view/214041. Acesso em: 2 ต.ค. 2022.