ศิริมุสิกะ ก.; ชิณศรี ศ. การจัดการเรียนรู้ภัยพิบัติ : อุทกภัยในภาคใต้. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, Pattani, Thailand, v. 30, n. 2, p. 14–27, 2019. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/edupsu/article/view/214017. Acesso em: 10 ส.ค. 2022.