มามะ โ.; เนียมเทศ ว.; สังข์ทอง เ. การดาเนินงานตามกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรม ในโครงการกองทุนการศึกษารุ่นท่ี 3 (ภาคใต้). วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, Pattani, Thailand, v. 29, n. 3, p. 138–148, 2019. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/edupsu/article/view/184295. Acesso em: 4 ก.พ. 2023.