ทิศวงศ์ จ.; เกิดทิพย์ ช. ภาวะผู้นำทางวิชาการ ที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการเรียนรวมของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, Pattani, Thailand, v. 29, n. 3, p. 114–124, 2019. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/edupsu/article/view/181559. Acesso em: 2 ธ.ค. 2022.