(1)
วศินยานุวัฒน์ ธ.; วณิชชานนท์ อ. . นวัตกรรมเลียนแบบธรรมชาติ: อีกทางเลือกของสะเต็มศึกษาในชีววิทยา. edupsu 2022, 33, 1-11.