(1)
เตชะวัฒนศิริดำรง ว. การพัฒนาสมรรถนะครูคืนถิ่นภาคกลางตอนบนตามมาตรฐานวิชาชีพครู ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. edupsu 2022, 33, 212-222.