(1)
จิตสุภา จ.; เอี่ยมเสน ส.; ปิ่นจินดา พ.; กี่สุขพันธ์ เ. . แนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์เพื่อความสุขในการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับมหาวิทยาลัย. edupsu 2021, 32, 1-16.