(1)
เทพยากุล ฤ. องค์ประกอบสมรรถนะทางวัฒนธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา. edupsu 2022, 33, 197-211.