(1)
Palanukulwong, T. การศึกษาความตรงเชิงโครงสร้างของแบบทดสอบ PSU-TEP ด้านการอ่าน: รูปแบบกระบวนการคิดด้านการอ่าน. edupsu 2022, 33, 170-183.